Call : 888-311-1142
  Local : 718-989-1555 Request a Job Application

Sentom kovid-19

Pou chak CDC:

Moun ki gen COVID-19 te fè eksperyans yon pakèt sentòm, soti nan sentòm modere rive nan maladi grav. Sentòm yo ka parèt soti 2 rive nan 14 jou apre yo fin ekspoze a viris la. Nenpòt moun ka gen sentòm modere rive nan grav. Moun ki gen sentòm sa yo ka gen COVID-19:

Lafyèv oswa frison

Tous

Souf kout oswa difikilte pou respire

Fatig

Doulè nan misk oswa nan kò

Tèt fè mal

Nouvo pèt nan gou oswa nan sant

Gòj fè mal

Nen bouche oswa nen k’ap koule likid

Kè plen oswa vomisman

Dyare

Lis sa a pa genyen tout sentòm posib. CDC a pral kontinye mete ajou lis sa a pandan n’ap aprann plis sou COVID-19. Granmoun ki pi aje yo ak moun ki gen pwoblèm medikal grav, tankou maladi kè oswa poumon oswa dyabèt, sanble gen plis risk pou yo devlope konplikasyon ki pi grav akòz maladi COVID-19.