Call Toll Free : 888-311-1142
  Local : 718-989-1555 COVID-19 Employee Vaccine Mandate

Eta New York egzije pou tout travayè swen sante yo resevwa yon vaksen COVID-19 rive nan dat 7 oktòb 2021.

Nou pran angajman pou nou ede tout anplwaye nou yo resevwa yon vaksen anvan dat sa a.

Apati 7 oktòb 2021, anplwaye yo dwe vaksinen pou kontinye pran swen pasyan yo.

Tanpri klike sou youn nan bouton sa yo pou kòmanse.

Kesyon ak Repons yo

Ki moun ki oblije vaksinen?

Tout anplwaye Edison Home Health Care ki kominike avèk kliyan yo. Sa gen ladan èd sante nan kay (HHAs), Èd Swen Pèsonèl (PCAs), ak Enfimyè. Asistan pèsonèl CDPAP yo pa oblije vaksinen.

Èske gen nenpòt eksepsyon?

Anplwaye ki gen yon egzanpsyon Medikal ki kalifye yo pa oblije pran yon vaksen.

Ki sa ki kalifye pou yon egzanpsyon Medikal?

Si yon doktè lisansye oswa yon praktisyonè enfimyè ki gen sètifikasyon sètifye ke vaksen COVID-19 la danjere pou sante ou, ki baze sou yon kondisyon sante ou deja genyen, ou pap oblije pran yon vaksen. Egzanpsyon sa a dwe konfòme avèk estanda medikal ke yo jeneralman aksepte epi li aplikab sèlman jiskaske yo etabli ke vaksinasyon sa yo pa danjere pou sante ou ankò. Yon doktè lisansye oswa yon praktisyonè enfimyè ki gen sètifikasyon ta dwe klèman deklare nati ak tan egzanpsyon medikal la ap dire.

Ki kote mwen ka soumèt dokiman egzanpsyon medikal mwen an?

Tanpri klike sou bouton sa a epi soumèt li nan fòm yo bay la:

Ki kote mwen ka pran vaksen Covid-19 la?

Tanpri klike sou youn nan bouton sa yo pou jwenn yon kote ki bon pou ou pou w pran vaksen an gratis:

Mwen bezwen èd pou m fè randevou pou yon vaksen Èske w ka ede m ?

Tanpri klike sou bouton sa a epi chwazi « Mwen bezwen èd pou m fè randevou pou yon vaksen. » Nou pral kontakte w pou nou ede w.