Call : 888-311-1142
  Local : 718-989-1555 Request a Job Application

Eta New York mande pou tout founisè swen sante CDPAP yo pran vaksen kont COVID-19
la anvan 27 desanm 2021. Sa a ajoute sou manda ki deja egziste pou èd swen sante nan
kay, èd pou swen pèsonèl ak enfimyè yo.

Nou pran angajman pou n ede tout responsab swen sante CDPAP nou yo pran vaksen an
anvan dat sa a.

Apati 27 desanm 2021, responsab swen sante CDPAP yo dwe pran vaksen an pou yo kapab
kontinye pran swen pasyan yo.

Tanpri klike sou youn nan bouton sa yo pou kòmanse.

Kesyon ak Repons yo

Ki moun ki oblije vaksinen?

Tout asistan pèsonèl CDPAP yo oblije pran vaksen an. Sa a ajoute sou manda
ki deja egziste pou anplwaye Edison Home Health Care ki genyen yon
entèraksyon avèk konsomatè yo tankou èd pou swen sante nan kay (HHAs), èd pou swen pèsonèl (PCAs) ak enfimyè yo.

Èske gen nenpòt eksepsyon?

Anplwaye ki gen yon egzanpsyon Medikal ki kalifye yo pa oblije pran yon vaksen.

Ki sa ki kalifye pou yon egzanpsyon Medikal?

Si yon doktè lisansye oswa yon praktisyonè enfimyè ki gen sètifikasyon sètifye ke vaksen COVID-19 la danjere pou sante ou, ki baze sou yon kondisyon sante ou deja genyen, ou pap oblije pran yon vaksen. Egzanpsyon sa a dwe konfòme avèk estanda medikal ke yo jeneralman aksepte epi li aplikab sèlman jiskaske yo etabli ke vaksinasyon sa yo pa danjere pou sante ou ankò. Yon doktè lisansye oswa yon praktisyonè enfimyè ki gen sètifikasyon ta dwe klèman deklare nati ak tan egzanpsyon medikal la ap dire.

Ki kote mwen ka soumèt dokiman egzanpsyon medikal mwen an?

Tanpri klike sou bouton sa a epi soumèt li nan fòm yo bay la:

Ki kote mwen ka pran vaksen Covid-19 la?

Tanpri klike sou youn nan bouton sa yo pou jwenn yon kote ki bon pou ou pou w pran vaksen an gratis:

Mwen bezwen èd pou m fè randevou pou yon vaksen Èske w ka ede m ?

Tanpri klike sou bouton sa a epi chwazi “Mwen bezwen èd pou m fè randevou pou yon vaksen.” Nou pral kontakte w pou nou ede w.